Max. Temp (°C)/ Min. Temp(°C)/ Rainfall (mm)      Dehradun 10.8 / 4.5 / 32.2   Pantnagar 15.8 / 9.3 / 29.0   Mukteshwar 1.8 / -2.0 / 23.2   New Tehri 2.8 / -2.0 / 39.8   Pithoragarh 7.7 / 0.2 / 30.9 /