OBSERVATIONS RECORDED AT 0830 HOURS I.S.T. OF 23 MAY 2017 ( 02 JYAISTHA, 1939 SAKA)

STATIONS

TEMPERATURE (°C)

HUMIDITY (%)

RAINFALL

 

Maximum

Minimum

Milimetres

Centimetres

 

Past 24 hours

Dep. From normal

Past 24 hours

Dep. From normal

At 0830

Dep. From normal

Past 24 hours

Season’s total since 1st March

Dep. From normal

Year’s total since 1st January

Annual normal

Weather remarks

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

New Delhi (PLM)

31

-9

23

-3

47

3

0

50

11

9

75

z*

New Delhi (SFD)

29

-11

23

-3

46

1

1

59

17

9

78

r/z*

Chandigarh

37

-1

25

2

41

3

0

33

-49

17

107

 

Hissar

39

-2

24

-2

38

-13

0

10

-29

6

49

 

Bhuntar AP

29

-2

15

2

84

18

0

265

6

48

93

 

Shimla

22

-3

11

-4

64

14

19

239

68

41

142

r

Jammu

34

-4

22

-2

41

-4

0

99

-23

32

123

 

Srinagar

23

-2

13

1

68

-2

tr

286

25

55

70

r

Amritsar AP

34

-5

23

1

70

22

0

66

-5

11

72

z*

Patiala

36

-3

25

1

66

12

0

64

20

13

78

z*

Jaipur AP

37

-4

27

0

41

3

0

27

5

5

65

z*

Udaipur AP

37

-3

25

-1

48

1

0

10

-11

2

64

z*

Allahabad

45

4

29

2

47

0

0

12

-11

1

97

z*

Lucknow AP

41

1

26

1

52

-1

0

5

-20

2

99

z*

Varanasi AP

44

3

29

3

44

-8

0

17

-5

2

105

z*

Dehradun

33

-2

23

2

64

14

0

146

38

20

227

z*

Agartala AP

37

4

27

3

74

-6

0

604

114

65

213

z*

Ahmedabad AP

41

-1

26

-2

72

4

2

2

-8

2

78

r/z*

Bangaluru

32

-1

19

-2

75

-2

29

183

55

18

87

r

Bhubaneshwar AP

39

2

29

2

64

-9

0

107

-32

11

157

z*

Bhopal AP

41

0

26

-1

32

-11

0

6

-13

1

116

 

Chennai AP

38

-1

28

0

52

-9

0

1

-58

1

140

 

Guwahati AP

33

1

23

-1

82

3

20

465

69

47

173

r/m*

Hydrabad AP

42

3

29

2

33

-17

0

75

18

7

82

 

Kolkata Alipur

38

3

27

0

76

2

1

159

-4

16

171

r

Mumbai Colaba

34

0

29

1

80

5

0

tr

-9

tr

216

 

Nagpur AP

45

2

30

2

30

-7

0

6

-39

1

113

 

Patna AP

41

3

28

3

62

0

0

32

-11

3

115

z*

Pune

39

3

25

2

60

-3

0

7

-35

1

74

 

Thiruvananthapuram

29

-3

25

0

94

12

2

275

-15

28

179

r

Imphal AP

31

2

19

-1

78

0

tr

487

168

51

140

r/m*

Shillong

26

3

17

1

70

-7

1

324

-42

33

210

r/z*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Weather at 0830 hours I.S.T., Other remarks refers to the preceding 24 hours.

 D- Duststorm, d-Drizzle, f- Fog, h-Hail, l-Lightning, tr-Rainfall 0.1 to 0.4 mm

 m- Mist, p-Shower, r-Rain, s-Snow, z-Haze, Tr- Rainfall 0.01 to 0.49 cm

 T-Thunderstorm, t-Thundershower, AP- Airport