Max. Temp (°C)/Min. Temp(°C)/Rainfall (mm)      Dehradun 36.9 / 25.1 / 0.0   Pantnagar 39.3 / 25.1 / 0.0   Mukteshwar 27.2 / 17.3 / 0.0   New Tehri 26.6 / 18.6 / 0.0   Pithoragarh 31.1 / 16.7 / NA /