Max. Temp (°C)/Min. Temp(°C)/Rainfall (mm)      Dehradun 34.5 / 17.3 / 0.3   Pantnagar 36.8 / 16.3 / Trace   Mukteshwar 22.3 / 7.7 / 2.8   New Tehri 20.8 / 9.8 / 5.4   Pithoragarh 26.2 / 10.4 / 12.2 /