Max. Temp (°C)/Min. Temp(°C)/Rainfall (mm)      Dehradun 32.4 / 21.4 / 0.0   Pantnagar 33.2 / 24.5 / 0.0   Mukteshwar 20.2 / 13.1 / 6.2   New Tehri 25.0 / 15.7 / 0.0   Pithoragarh NA / 19.2 / NA /