Max. Temp (°C)/Min. Temp(°C)/Rainfall (mm)      Dehradun 21.3 / 6.8 / 6.7   Pantnagar 24.0 / 4.6 / 0.2   Mukteshwar 13.0 / 2.9 / Trace   New Tehri 13.6 / 4.6 / 1.4   Pithoragarh 17.6 / 4.2 / 0.0 /