Max. Temp (°C)/Min. Temp(°C)/Rainfall (mm)      Dehradun 26.7 / 10.4 / 0.0   Pantnagar 28.0 / 10.7 / 0.0   Mukteshwar 16.0 / 7.1 / 0.0   New Tehri 17.8 / 7.4 / 0.0   Pithoragarh 22.1 / 7.1 / 0.0 /