Max. Temp (°C)/Min. Temp(°C)/Rainfall (mm)      Dehradun 33.7 / 23.0 / 37.6   Pantnagar 34.2 / 25.5 / 32.6   Mukteshwar 22.1 / 15.1 / 8.2   New Tehri 24.4 / 15.6 / 15.3   Pithoragarh 29.2 / 19.0 / 11.2 /