MAX. / MIN. / RAINFALL / R.H. DATA FOR STATIONS Dated : 22.06.2018 STATION MAXIMUM TEMP. (C) MINIMUM TEMP. (C) RAINFALL(MM) RELATIVE HUMIDITY (%) 1 AJMER 41.5 / 30.9 / Trace / 36 % , 2 BHILWARA 41.2 / 26.0 / Trace / 73 % , 3 VANASTHALI 44.0 / 30.2 / 0.0 / 40 % , 4 ALWAR 42.0 / 26.6 / 0.3 / 76 %, 5 JAIPUR 42.5 / 31.3 / 0.0 / 43 % , 6 PILANI 41.0 / 28.6 / 0.0 / 44 % , 7 SIKAR 41.0 / 27.0 / 0.0 / 34 % , 8 KOTA 42.7 / 31.0 / 0.0 / 42 % , 9 S.MADHOPUR / / / % , 10 CHITTORGARH 40.5 / 31.5 / 0.0 / 62 % , 11 DABOK 45.0 / 31.5 / 0.0 / 53 % , 12 BARMER 43.0 / 28.6 / 0.5 / 58 % , 13 ER. ROAD 40.8 / 26.4 / 4.6 / 60 % , 14 JAISALMER / / / % , 15 JODHPUR CITY 42.4 / 27.9 / 0.0 / 71 % , 16 MT. ABU 42.4 / 28.8 / 0.0 / 77 %, 17 PHALODI 43.0 / 28.9 / 0.0 / 66 %, 18 BIKANER / / / %, 19 CHURU 41.7 / 32.1 // 0.0 / 55 %, 20 GANGANAGAR 34.4 / 21.0 / 0.0 / 63 %, ---