MAX. / MIN. / RAINFALL / R.H. DATA FOR STATIONS Dated : 14.08.2018 STATION MAXIMU TEMP. (C) MINIMUM TEMP. (C) RAINFALL(MM) RELATIVE HUMIDITY (%) AJMER 33.4 / 26.0 / 0.0 / 76 % , BHILWARA 32.1 / 23.0 / 0.0 / 87 % , VANASTHALI 33.4 / 25.1 / 5.8 / 93 % , ALWAR 33.6 / 26.2 / 0.0 / 79 %, JAIPUR 34.0 / 24.2 / 6.0 / 100 % , PILANI 34.6 / 26.3 / 0.0 / 74 % , SIKAR 33.0 / 24.5 / 0.0 / 71 % , KOTA 33.3 / 26.1 / 0.0 / 78 % , S.MADHOPUR 32.8 / 26.2 // 0.0 / 88 %, CHITTORGARH 33.5 / 24.4 / 0.0 / 89 %, DABOK 31.0 / 24.6 / 0.0 / 86 %, BARMER 35.8 / 25.7 / 0.0 / 78 %, ER. ROAD 31.0 / 25.0 / 0.0 / 84 %, JAISALMER 35.2 / 27.8 / 0.0 / 81 %, JODHPUR CITY 33.3 / 27.4 / 0.0 / 75 %, MT. ABU 22.2 / 17.0 / 3.0 / 100 %, PHALODI 37.0 / 25.0 / 0.0 / 34 % , BIKANER 34.1 / 28.1 / 0.0 / 70 % , CHURU 35.2 / 25.1 / 0.0 / 65 % , GANGANAGAR 37.0 / 28.4 / 0.0 / 67 % , ---