Max. Temp (°C)/Min. Temp(°C)/Rainfall (mm)      Dehradun 26.0 / 22.2 / 4.6   Pantnagar 27.5 / 22.2 / 1.2   Mukteshwar 17.0 / 14.1 / 20.0   New Tehri 18.6 / 15.9 / 4.3   Pithoragarh 21.1 / 16.2 / 3.6 /