Max. Temp (°C)/Min. Temp(°C)/Rainfall (mm)      Dehradun 33.0 / 22.6 / 1.0   Pantnagar 33.0 / 23.6 / 0.0   Mukteshwar 20.0 / 14.0 / 6.2   New Tehri 25.4 / 16.0 / 0.0   Pithoragarh 26.6 / 15.8 / 0.0 /