Max. Temp (°C)/Min. Temp(°C)/Rainfall (mm)      Dehradun 25.4 / 10.3 / 0.0   Pantnagar 25.0 / 9.5 / 0.0   Mukteshwar 17.8 / 4.8 / 0.0   New Tehri 16.4 / 6.4 / 0.0   Pithoragarh 20.4 / 5.8 / 0.0 /