Max. Temp (°C)/ Min. Temp(°C)/ Rainfall (mm)      Dehradun 31.7 / 18.5 / 0.0   Pantnagar 32.7 / 7.5 / 3.2   Mukteshwar 19.6 / 8.2 / 9.6   New Tehri 21.4 / 11.4 / 0.4   Pithoragarh 23.2 / 13.4 / 8.0 /