Max. Temp (°C)/Min. Temp(°C)/Rainfall (mm)      Dehradun 33.4 / 20.6 / 0.0   Pantnagar 33.7 / 20.9 / 0.0   Mukteshwar 26.2 / 14.2 / 0.0   New Tehri 25.8 / 15.6 / 0.0   Pithoragarh NA / 14.4 / NA /