Max. Temp (°C)/Min. Temp(°C)/Rainfall (mm)      Dehradun 30.9 / 13.0 / 0.0   Pantnagar 32.0 / 11.3 / 0.0   Mukteshwar 22.0 / 7.7 / 0.0   New Tehri 21.8 / 8.8 / 0.0   Pithoragarh 25.5 / 8.2 / 0.0 /