Max. Temp (°C)/ Min. Temp(°C)/ Rainfall (mm)      Dehradun 23.6 / 4.9 / 0.0   Pantnagar 19.1 / 2.8 / 0.0   Mukteshwar 17.0 / 0.8 / 0.0   New Tehri 16.6 / 2.2 / 0.0   Pithoragarh 18.0 / 1.9 / 0.0 /