Max. Temp (°C)/Min. Temp(°C)/Rainfall (mm)      Dehradun 35.2 / 19.4 / 0.0   Pantnagar 36.8 / 19.0 / 0.0   Mukteshwar 23.0 / 11.3 / 0.0   New Tehri 25.6 / 12.6 / 0.0   Pithoragarh 29.0 / 10.4 / Trace /