Max. Temp (°C)/ Min. Temp(°C)/ Rainfall (mm)      Dehradun 25.8 / 12.6 / 0.0   Pantnagar 27.0 / 10.0 / 0.0   Mukteshwar 17.0 / 6.5 / 0.0   New Tehri 17.4 / 10.0 / 0.0   Pithoragarh 21.2 / 8.4 / 0.0 /