MAX. / MIN. / RAINFALL / R.H. DATA FOR STATIONS Dated : 19.09.2018 AJMER 35.0 / 24.0 / 0.0 / 51 % , BHILWARA 34.3 / 19.2 / 0.0 / 79 % , VANASTHALI 35.4 / - / - / - % , ALWAR 35.0 / 22.4 / 0.0 / 78 %, JAIPUR 36.6 / 26.8 / 0.0 / 54 % , PILANI 36.4 / 22.1 / 2.4 / 62 % , SIKAR 36.0 / 21.0 / 0.0 / 54 % , KOTA 34.3 / 24.0 / 0.0 / 63 % , S.MADHOPUR 34.0 / 25.0 // 0.0 / 77 %, CHITTORGARH 34.9 / 21.4 / 0.0 / 76 %, DABOK 33.6 / 20.8 / 0.0 / 75 %, BARMER 38.5 / 26.1 / 0.0 / 54 %, ER. ROAD 35.0 / 23.0 / 0.0 / 74 %, JAISALMER 39.0 / 23.5 / 0.0 / 78 %, JODHPUR CITY 37.2 / 26.7 / 0.0 / 54 %, MT. ABU - / - / - / - %, PHALODI 37.0 / 22.4 / 0.0 / 54 % , BIKANER 39.0 / 24.7 / 0.0 / 49 % , CHURU 38.8 / 21.0 / 0.0 / 50 % , GANGANAGAR 39.0 / 25.7 / 0.0 / 60 % , ---