MAX. / MIN. / RAINFALL / R.H. DATA FOR STATIONS Dated :22.02.2020 AJMER 25.9 / 13.1 / 0.0 / 78 % , BHILWARA 27.2 / 12.0 / 0.0 / 89 % , VANASTHALI 27.0 / 9.6 / 0.0 / 89 % , ALWAR / / %, JAIPUR 25.0 / 12.0 / 0.0 / 78 % , PILANI 19.1 / 9.9 / 0.0 / 100 % , SIKAR 23.0 / 9.0 / 0.0 / 82 % , KOTA 26.3 / 14.2 / 0.0 / 89 % , S.MADHOPUR 25.6 / 12.5 / 0.0 / 76 % , CHITTORGARH 32.8 / 11.0 / 0.0 / 100 %, DABOK 27.6 / 12.6 / 0.0 / 67 %, BARMER 29.1 / 14.6 / 0.0 / 72 %, ER. ROAD 32.0 / 13.2 / 0.0 / 78 %, JAISALMER 25.3 / 13.1 / 0.0 / 80 %, JODHPUR CITY 26.9 / 14.5 / 0.0 / 82 %, MT. ABU 24.0 / 5.0 / 0.0 / 53 %, PHALODI 27.4 / 14.4 / 0.0 / 60 %, BIKANER 24.8 / 10.5 / 0.0 / 80 % , CHURU 21.1 / 11.5 / 0.0 / 97 % , GANGANAGAR 24.3 / 11.9 / 0.0 / 90 % ,