MAX. / MIN. / RAINFALL / R.H. DATA FOR STATIONS Dated :22.11.2019 AJMER 28.8 / 15.8 / 0.0 / 64 % , BHILWARA 30.0 / 14.3 / 0.0 / 75 % , VANASTHALI 28.6 / 13.2 / 0.0 / 56 % , ALWAR / / %, JAIPUR 27.5 / 16.5 / 0.0 / 55 % , PILANI 28.7 / 14.8 / 0.0 / 71 % , SIKAR 28.5 / 15.0 / 0.0 / 65 % , KOTA 29.5 / 15.9 / 0.0 / 71 % , S.MADHOPUR 29.0 / 15.0 / 0.0 / 82 % , CHITTORGARH 30.2 / 14.9 / 0.0 / 90 %, DABOK 29.1 / 14.6 / 0.0 / 94 %, BARMER 31.6 / 17.9 / 0.0 / 85 %, ER. ROAD 31.6 / 15.4 / 0.0 / 73 %, JAISALMER 29.0 / 15.3 / 0.0 / 76 %, JODHPUR CITY 31.6 / 17.2 / 0.0 / 77 %, MT. ABU / / / %, PHALODI / / / %, BIKANER 29.3 / 16.4 / 0.0 / 72 % , CHURU 31.0 / 14.0 / 0.0 / 78 % , GANGANAGAR 24.8 / 14.8 / 0.0 / 87 % ,